Kancelarie Radców Prawnych

                        Aleksandra Oszczęda-Gaj i Grzegorz Frajman                                                                                                                                                   Twój doradca prawny !

 

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw gospodarczych.

 

Pojęcie sprawy gospodarczej odnosi się do trzech kryteriów:

- przedmiotowego (sprawa cywilna);

- podmiotowego (spór pomiędzy przedsiębiorcami);

- funkcjonalnego (spór w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej).

Brak choćby jednej z trzech wymienionych przesłanek pozbawia sprawę charakteru gospodarczego.  

Stronami w sprawach gospodarczych są przedsiębiorcy.

 

Dla określenia sprawy gospodarczej posługujemy się jedynie definicją wskazaną w art. 2 ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.  Zgodnie z jej aktualnym brzmieniem:„Art. 2. 1. Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Ponadto sprawami gospodarczymi są sprawy :

- ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291–300 i art. 479–490ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);

- przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;

- między organami przedsiębiorstwa państwowego;

- między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;

- z zakresu postępowania o poprawie gospodarkiprzedsiębiorstwa państwowego oraz jego upadłości;

- z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;

- o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;

- inne, przekazane przez odrębne przepisy”.